1/3

Aquincum története röviden

17 különleges mérföldkő. Keltáktól a hun korig. Fedezze fel Aquincum történetét.

 

i.e. 4-3. SZÁZAD

Kelták birtokba veszik a Kárpát-medencét.

 

 Kelta kori urna

Kelta kori, világosbarna, korongolt, kettőskúpos testű urna kiöblösödő vállal, összeszűkülő nyakkal és kihajló megvastagított peremmel. Vállán vízszintes besimításokkal díszített (i.e. 3-2. század).

 

Lelőhely: Budapest XXI., Csepel-Szennyvíztelep (kelta kori temető)

i.e. 1. SZÁZAD

A kelta eraviscus törzs a mai Pest, Fejér és Tolna megye területén. Központjuk a gellérthegyi erődített telep (oppidum).

 

 Eraviscus érmek

Eraviscus ezüstdénárok az i.e. 1. századból, melyeken a törzs neve RAVIS, illetve IRAVIS alakban szerepel.

 

Lelőhely: Budapest XI., Gellért tér

CLAUDIUS i.sz. 49 körül

A római uralom határának kiterjesztése a Dunakanyarig, Pannonia provincia megszervezése. Az ala  Hispanorum I tábort létesít a mai Víziváros területén (a legkorábbi ismert római katonai tábor Budapesten).

 

 T. Claudius sírköve

T. Claudius sírköve. A lovaskatona a vízivárosi katonai táborban szolgált.

 

Lelőhely: Budapest II., a Császárfürdő közelében, a Frankel Leó út mentén

DOMITIANUS i.sz. 89

A Legio II Adiutrix állandó tábort épít Óbudán. Rövid megszakításoktól eltekintve, a legio egészen az 5. század elejéig itt állomásozik.

 

 Legio II Adiutrix tegula

Az utólag nagyobb téglából kivágott tetőfedő téglán (tegula) a LEG(ionis) II A(diutricis) felirat ún. ’planta pedis’ keretezésű bélyegzőben szerepel (1. század vége – 2. század).

 

Lelőhely: Budapest III., Flórián tér (2-3. századi legiotábor)

 

TRAIANUS i.sz. 106

Pannonia kettéosztása Superior és Inferior részre. Aquincum Pannonia Inferior provincia helytartói székhelye. Szintén Traianus alatt épül meg az észak-déli vízvezeték (aquaeductus), és indul el a polgárváros területén a városias fejlődés.

 

 Pannonia térkép i.sz. 106 után

Pannonia provincia felosztása i.sz. 106 után. Felső-Pannonia székhelye: Carnuntum, míg Alsó-Pannonia fővárosa: Aquincum.

HADRIANUS i.sz. 124 körül

A polgári település municipium rangot kap, a várost védművekkel veszik körbe. Szintén Hadrianus alatt épül kőbe az aquincumi legiotábor.

 

 Marcus Ulpius Optatus felirat

Oltárkő, melyet Marcus Ulpius Optatus, Aquincum municipium tanácsosa (decurio), ’polgármestere’ (duumvir) a Legjobb és Leghatalmasabb Juppiter tiszteletére állíttatott.

 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Ulp(ius) Op/tatus d(ecurio) / m(unicipii) Aq(uinci) II [vir]

 

Lelőhely: Budapest XII., Diósárok

ANTONINUS PIUS i.sz. 145

Felépül a katonai amfiteátrum a katonavárosban.

 

 

 Katonavárosi amfiteátrum felirat

A katonai amfiteátrum építési felirata. A „füles” feliratos táblát kétoldalt Victoriák, a győzelem szárnyas istennői tartják. Alattuk egy-egy Pegasus, a legio II Adiutrix címerállata látható.

A léckeretes felirat: Imp(eratori) Caesari / Tit(o) Aelio / Hadriano / Anto(n)ino Pio p(atri) p(atriae) / co(n)s(uli) IIII leg(io) II Adi(utrix) p(ia) f(idelis).  

 

Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius császárnak, a haza atyjának, negyedízben consulnak. A kötelességteljesítő, hűséges legio II Adiutrix.

 

Lelőhely: Budapest III., Viador utca

MARCUS AURELIUS i.sz. 167-180

Markomann-kvád-szarmata háború a pannoniai limesen.

 

 Marcus Aurelius agyagmodell

Ünnepi lepény készítéséhez használt minta kialakítására szolgáló domború agyagmodell, Marcus Aurelius császár lovon ülő alakjának ábrázolásával (2. század második fele).

 

Lelőhely: Budapest III., Óbudai Gázgyár (a polgárváros keleti fazekastelepe)

 

SEPTIMIUS SEVERUS i.sz. 194

Az aquincumi katonaváros a polgárvárossal együtt colonia rangot kap. A Severus dinasztia alatt éli Aquincum fénykorát.

 

 Marcus Aurelius Pompeius felirat

Oltárkő, melyet az aquincumi colonia egyik tanácsosa (decurio) állíttatott. Felirata:

 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
M(arcus) Aurel(ius) /
Pompeius
dec(urio) col(oniae) Aq(uinci) /
v(otum) s(olvit) l(ibens)l(aetus) m(erito).

 

A legjobb és leghatalmasabb Juppiternek. Marcus Aurelius Pompeius, Aquincum colonia decurioja szívesen, boldogan és méltán teljesítette fogadalmát.

 

Lelőhely: Budapest III., Óbuda

CARACALLA i.sz. 214

Határmódosítás Pannonia Inferior és Superior között. Pannonia Inferiorhoz kerül Brigetio és az ott állomásozó Legio I Adiutrix. Aquincum így kétlegiós provincia fővárosa lesz.

 

 

 Caracalla gyűrű

Aranygyűrű, melynek foglalatába ametiszt gemmát helyeztek Caracalla császár balra néző portréjával (i.sz.3. század).

 

Lelőhely: Budapest III., Bécsi út (római kori temető)

ALEXANDER SEVERUS i.sz. 228

Caius Iulius Viatorinus orgonát (hydra) ajándékoz a collegium centonariorum székháza számára.

 

 Aquincumi orgona

A világhírű aquincumi orgona 1931-ben feltárt darabjai. Ajándékozási bronztáblájáról tudjuk: az orgonát Caius Iulius Viatorinus az aquincumi colonia tanácsosa, korábbi aedilis, a posztósok társulatának (collegium centonariorum) prefektusa ajándékozta a társulatnak Modestus és Probus consulsága idején (i.sz. 228-ban).

 

Lelőhely: Budapest III., Szentendrei út. (Az Aquincumi Múzeum kiállítási épülete helyén)

GALLIENUS i.sz. 260

Kvád-roxolán-szarmata támadás a pannoniai limesen. Háborús pusztítás nyomai a legiotáborban, a katonavárosban és a polgárvárosban.

 

 

 Gallienus érem

Gallienus császár által kibocsátott antoninianus (kevés ezüstöt tartalmazó bronz érem).

 

Előlapján a császár jobbra néző sugárkoronás portréja GALLIENVS AVG körirattal. Hátlapján ülő, egyik kezével fejéhez nyúló, másik kezében sceptrum jogart tartó Securitas, (SEC)VRIT ORBIS körirattal (i.sz. 260-268).

 

Lelőhely: Budapest III., Aquincum

 

DIOCLETIANUS i.sz. 294

Közigazgatási reform keretében Pannonia négy részre osztása. Aquincum Valeria tartomány katonai központja és a tartomány katonai parancsnokának (dux) székhelye lesz.

 

 Pannonia térkép i.sz. 294 után

Pannonia újrafelosztása: Pannonia Prima, Secunda, Savia, illetve Valeria tartományokra.

I. CONSTANTINUS i.sz. 332 körül

Nagy Konstantin alatt megépül a későrómai erőd.

 

 Császár téglakarc

Tetőfedő tégla töredéke az égetés előtt bekarcolt korongfibulás férfi (esetleg uralkodó, talán épp Nagy Konstantin) képmásával (i.sz. 4. század).

 

Lelőhely: Budapest III., Záhony utca (a polgárváros déli előtere)

I. VALENTINIANUS  i.sz. 375

Kiserődök és őrtornyok sűrű láncolatának kiépítése a Dunakanyarban. Az aquincumi limesszakasz megerősítése, a későrómai erőd beszűkülése.

 

 Valentinianus érem

I. Valentinianus császár által kibocsátott bronz érem.

 

Előlapján a császár paludamentum köpenyt és gyöngydiadémot viselő jobbra néző mellképe, DN VALENTINIANVS PF AVG körirattal.

 

Hátlapján térdelő barbárra lesújtó, labarum hadijelvényt tartó császár GLORIA ROMANORVM körirattal (i.sz. 364-367).

 

Lelőhely: Budapest III., Aquincum

 

i.sz. 4. SZÁZAD VÉGE

A polgárváros elnéptelenedik, a katonavárosban maradó polgári lakosság a későrómai erőd védelmébe költözik.

 

 Mécses

Ló alakú, zöld mázas szobrocska töredéke, mely eredetileg lábas mécseshez tartozott. A fazekasiparban az i.sz. 3. század végén általánossá válik az ólommáz alkalmazása. A korszak új tárgycsoportja a mázas kerámiából készült, lovat ábrázoló gyertya- illetve mécsestartó (i.sz. 3-4. század).

 

Lelőhely: Budapest III., Óbudai Gázgyár

III. VALENTINIANUS i.sz. 433

Pannonia területét átadják a hunoknak.

 

 hunkori ékkőberakásos aranylemez

Hun kori férfisírból származó, ékkőberakásos aranylemezekből készített diadém rekonstrukciója.

 

Lelőhely: Budapest XIV., Vezér út

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020