1/3

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Budapesti Történeti Múzeum általános adatkezelési tevékenységéről

A Budapesti Történeti Múzeum, mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli az érintettek személyes adatait.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a www.btm.hu weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

1. Adatkezelő azonosító adatai:
Budapesti Történeti Múzeum
Székhely: 1014 Budapest, Szt. György tér 2.
Képviselő: Dr. Csorba László főigazgató
Releváns kapcsolattartási adatok
Telefonszám: +36 1 487 8801
E-mail cím: gdpr@btm.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Keller-Gera Adrienn, keller.gera.adrienn@btm.hu

2. Adatkezelési tevékenység:
Adatkezelés alatt az Adatkezelő által végzett alábbi műveletek értendők: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.1. Az adatkezelés célja
– az Adatkezelő által szervezett programon történő részvétel
– hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
– személyes kapcsolattartás

2.2. Az adatkezelés időtartama
– az Adatkezelő által szervezett programon történő részvétel esetén a program lezajlásáig
– hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig
– személyes kapcsolattartás a hozzájárulás visszavonásáig

2.3. Az adatkezelés jogalapja:
– az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

2.4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
– hírlevél küldése: név, e-mail-cím,
– múzeum által szervezett programon való részvétel: név, e-mail-cím, telefonszám
– személyes kapcsolattartás: név, e-mail-cím

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az Adatkezelő munkavállalói.
A személyes adatok más címzett részére nem kerülnek továbbításra. A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Az Adatkezelő kizárólagos önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen.
Tájékoztatjuk, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden elvárható óvintézkedést. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében. A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

6. Adatfeldolgozók: A Múzeum adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:
Kérjük, hogy elsősorban e-mailes úton: gdpr@btm.hu címen forduljanak az Adatkezelőhöz, annak érdekében, hogy kérésüket mihamarabb kezelni tudjuk!

7.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, Adatkezelőt – milyen személyes adatait; – milyen jogalapon; – milyen adatkezelési cél miatt; – mennyi ideig kezeli; milyen forrásból származnak a személyes adatai.

7.2. Helyesbítéshez való jog: Az érintett személy a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést a lehető legrövidebb időn belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben – vitatja a személyes adatai pontosságát.

7.4. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

7.5. A törléshez való jog: Az érintett a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak törlését, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az Adatkezelő köteles törölni az az érintett kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Az érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: személyes adatait nem használjuk fel a fenti célokból. Tájékoztatjuk, hogy az érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

7.7. Jogorvoslathoz való jog:
Panasz benyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban
Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: közvetlenül az Adatkezelőkhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az 1. pontban rögzített elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 30 683 5969
+36 30 549 6838
+36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu

Az adatkezeléssel, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldemény útján, vagy az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos, jelen tájékoztatóban nem szereplő további információkat az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztató (pdf)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (pdf)

Adatvédelmiincidens-kezelési szabályzat (pdf)

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020